علاوه بر این انجام کارها در کمال سادگی موجب شده تا امورات صندوق با کمترین هزینه ممکن صورت پذیرد، و همین امر سبب گردیده صندوق در حال حاضر از محل ذخایر سود و هدایای دریافتی مبالغی ذخیره مالی داشته باشد که البته مبلغ مذکور نیز در جهت تامین منابع مالی وام همکاران مورد استفاده قرار گرفته است. گفتنی است؛ مبلغ سالیانه سود در یایان هر سال به نسبت سپرده ثابت همکاران توزیع می گردد که به هنگام تسویه ایشان مجموع مبالغ مذکور قابل استرداد می باشد.

  • امروزه دریافت وام جهت خرید کالاهای اساسی و متوسط و حتی روزمره، امری غیر قابل اجتناب گشته و در این میان دریافت وام با سهولت و کارمزد پایین را می توان یک امکان رفاهی مطلوب به حساب آورد. جمع آوری پس اندازهای کوچک و پرداخت آن به صورت وام به همکاران رسالتی است که صندوق معین دانشگاه به صورت قابل قبولی از عهده آن برآمده است.

  • این صندوق در سال 1359 به همت تعدادی از هیئت علمی و کارکنان به صورت خودگردان تشکیل، و با کسر حق عضویتی ثابت اقدام به رفع احتیاجات ضروری همکاران به میزان محدود نمود.

ایجاد اختیار در انتخاب میزان سپرده ماهانه و دخیل نمودن آن بر مبلغ وام و پرداخت آسان تسهیلات، موجب گردید همکاران با استقال از شرایط صندوق، صرفاً با درخواست الکترونیکی و تکمیل یک برگ فرم (بدون اخذ چک یا سفته) تا سقف 420,000,000 ریال از تسهیلات صندق با کارمزد 0.1 درصد بازای هر ماه قسط، در اقساطی حداکثر 60 ماهه استفاده نمایند.