مشخصات اعضای هیات مدیره


نامنام خانوادگیشماره تلفنشماره همراهآدرس
رضاقزلباش253509125415632دانشکده علوم پایه
سیدمهدیموسوی4281 سازمان مرکزی
عبدالرسولبابائی243909125419109سازمان مرکزی
محمودخدیو2225 سازمان مرکزی