مشخصات اعضای هیات مدیره


نامنام خانوادگیشماره تلفنشماره همراهآدرس
رضاقزلباش253509125415632دانشکده علوم پایه