• انواع وام های صندوق:
  1. وام عادی
  2. وام ضروری
 • وام عادی :

  مجموع وام متعلق به سپرده ی ثابت و متغیر را وام عادی گویند که فقط به اعضای صندوق قابل پرداخت می باشد.

 • محاسبه ی وام متعلق به سپرده ی ثابت:

  وام متعلق = ضریب وام × سپرده ی ثابت

 • توضیح:

  ضریب وام در حال حاضر 2.7 (دو و هفت دهم) می باشد.

 • فرمول محاسبه ی وام متعلق به سپردهی متغیر:

  وام متعلق = نصف تعداد اقساط درخواستی تقسیم بر (تعداد ماههای سپرده گذاری × سپرده ی متغیر) - پرداخت وام جداگانه به سپرده ی ثابت و سپرده ی متغیر امکان پذیر نیست، لذا وام متعلق به سپرده ی متغیر در هنگام پرداخت وام عادی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

  - حداکثر وام قابل پرداخت  240,000,000 ریال خواهد بود.

  - وام های پرداختی تا مبلغ 100,000 ریال به طرف بالا رند خواهند شد.

  - تعداد قسط وام متعلق به سپرده ی ثابت، برای عضوی که دارای وام از محل سپرده ی متغیر است، به میزان تعداد اقساط درخواستی برای سپرده ی متغیر خواهد بود.

  - حداکثر تعداد اقساط وام ها، تا مبلغ 80,000,000 ریال 36 ماه، تا مبلغ  160,000,000ریال 48 ماه، و تا مبلغ 240,000,000 ریال 60 ماهه خواهد بود.

  - درصد کارمزد متعلق به کلیه ی وام ها 0.1 % به ازای هر ماه خواهد بود که به هنگام پرداخت، از وام متعلقه کسر می گردد.

  - کارمزد کسر شده از وامهای عادی در پایان سال مالی به حساب عضو دریافت کننده بصورت ذخیره سود محاسبه می شود.