هيئت مديره و مديرعامل

کد ملینامنام خانوادگیسمتشماره تلفنتلفن همراهایمیل
۴۲۸۰۵۰۴۸۲۲ مرتضیعلا پوررئیس هیئت مدیره ۵۱۵۲۳۰۸ ۰۹۱۲۵۴۱۹۴۴۶ 0
۴۲۸۴۹۲۲۰۲۵ محمودجعفریعضو هیئت مدیره ۵۱۵۲۴۵۷ -- Jafari.mahmoud@yahoo.com
۴۲۸۴۲۵۳۲۸۱ رضاقزلباشعضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۵۱۵۲۵۳۵ ۰۹۱۲۵۴۱۵۶۳۲ Ghezelbash.reza@yahoo.com
۴۲۸۴۲۸۶۱۱۰ حسینرستمیبازرس ۵۱۵۴۰۷۸ ۰۹۱۲۳۴۱۶۲۹۲ h.rostami367@gmail.com